O projekcie

Bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A lub B

Projekt „JĘZYK ANGIELSKI PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA” skierowany jest do 336 osób (178K i 158M) w wieku 18 lat i więcej mieszkańców obszarów wiejskich w woj. łódzkim z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (tj. do poz. ISCED 2 włącznie).
Projekt realizowany jest przez „PRETENDER” Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Kształcenie osób dorosłych.
Okres realizacji projektu:01.06.2018 – 29.08.2020
Wartość projektu: 778 327,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 661 578,12 PLN
Cel projektu:
Celem Projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A lub B wg skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC lub równoważnego A2 lub B2 przez min. 90% wśród 336 (178K/158M) osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, mieszkańców obszarów wiejskich w województwie łódzkim z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym.
Planowane efekty:
Projekt przyczyni się osiągnięcia celu szczegółowego RPO Województwa łódzkiego „Podniesienie kompetencji kluczowych osób dorosłych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w obszarze TIK i języków obcych” poprzez wsparcie w zakresie kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnej w zakresie języka angielskiego, skierowanie wsparcia do osób potrzebujących szczególnego wsparcia(luka kompetencyjna w zakresie języka angielskiego), ich gorszej sytuacji na rynku pracy. Dzięki nabyciu umiejętności posługiwania się językiem na pełnym poziomie A lub B i zdobyciu kwalifikacji przez 90% uczestników projektu ułatwimy im nowy start życiowy, znalezienie zatrudnienia/awans.
Kogo zapraszamy:
Udział w Projekcie może wziąć wyłącznie osoba, która:
  • zamieszkuje na terenie wiejskim (Degurba 3) województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • jest osobą wieku 18 lat i więcej,
  • jest osobą o niskich kwalifikacjach z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym (do ISCED 2 włącznie),
  • z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/na nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności językowych i nabyciem kwalifikacji z języka angielskiego potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu na pełnym poziomie biegłości językowej A lub B według skali ESOKJ.
Co oferujemy w Projekcie:
Szkolenie z języka angielskiego – 120 godzin w grupach 12 osobowych zakończone certyfikatem TELC lub innym równoważnym na poziomie A lub B .
Egzamin przeprowadzony zostanie przez zewnętrzną firmę, niezależną, uprawnioną do przeprowadzania egzaminów.
Szkolenia językowe w projekcie będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji językowych i będą realizowane zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego.
Zajęcia odbywać się będą w dni i w godzinach adekwatnych do potrzeb Uczestników projektu, po 2-4 godz. na dzień, średnio 12-15 dni w miesiącu na grupę. PO 2 h lekcyjnych przerwa 15 minutowa.
Szkolenie jest podzielone na poziom A1 lub B1 60 h i poziom A2 lub B2 60h.
Po każdym poziomie egzamin wewnętrzny.