Kto może wziąć udział?

Kogo zapraszamy:

Udział w Projekcie może wziąć wyłącznie osoba, która:

  • zamieszkuje na terenie wiejskim (Degurba 3) województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • jest osobą wieku 18 lat i więcej,
  • jest osobą o niskich kwalifikacjach z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym (do ISCED 2 włącznie),
  • z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/na nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności językowych i nabyciem kwalifikacji z języka angielskiego potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu na pełnym poziomie biegłości językowej A według skali ESOKJ.