Jak się zgłosić?

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w sposób otwarty z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady równości płci oraz dostępności osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja prowadzona z zachowaniem zasady jawności i bezstronności.

Przed udziałem w projekcie należy zapoznać się z regulaminem => POBIERZ

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie według następującej kolejności:

  1. Zainteresowana osoba składa dokumenty rekrutacyjne:

Miejsce składania dokumentów:

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 1 piętro, od poniedziałku do piątku.

  1. kwalifikacja do projektu – Zespół projektowy dokona weryfikacji złożonych aplikacji, z uwzględnieniem kryteriów rekrutacji.

W procesie rekrutacji dodatkowo punktowane będą:

  • osoby po 50 roku życia – 2 pkt
  • osoby niepełnosprawne – 1 pkt
  • osoby bez zatrudnienia – 1 pkt

Osoby które uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do projektu. Decyduje w pierwszej kolejności  ilość zdobytych punktów przez Kandydatów/tki, w drugiej – kolejność zgłoszeń. W przypadku równej liczby punktów Realizator preferować będzie os.  Z najniższym wykształceniem.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zaproszone zostaną do podpisania umowy uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami.